VegaGame

VegaGame

Name: VegaGame

Website: http://vegagame.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/VegaGame1/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC36m1NHdyjeuT4CDeTDyG6g

Wikipedia:

Email: gamebiz@vega.com.vn

Giới thiệu: VegaGame là công ty thành viên của Vega Corp, được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. VegaGame chủ yếu phát hành webgame và mobile game. Từ khi thành lập tới nay, VegaGame lần lượt phát hành Webgame Chân Long Giáng Thế, mobile game Kim Dung Truyện, Lữ Bố Truyện, Thiếu Niên Tam Quốc...

Nội dung VegaGame phân phối